FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти

Брой посещения:

253220

Проект FairDeal

Пълно наименование на проекта: Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 33 месеца

Стойност на проекта по бюджет:  572 533.62 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 324 592.17 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова,  “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Дейности по проекта

 • Земеделски и занаятчийски панаири

  Провеждане на земеделски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг.

 • Подкрепа за бизнеса - маркетинг

  Проектът има за цел стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти.

 • Традиция и иновация в едно

  Интегрирането на традицията с предложения иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес.

 • Организация на събития

  Предвижда се организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Дунавския регион.

Екип и график

Със Заповед № РД 22-955/09.06.2017г на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното проектно предложение от УО на Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020.

През информационната система е-MS Програма INTERREG V-A е представена информация за времевия график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, въведена актуална към 30.09.2017г.  в е- MS INTERREG V-A.

Информационната система е-MS Програма INTERREG V-A
Посетете уеб страницата: ТУК

Контакти за повече информация за проекта:

mayorvt@vt.bia-bg.com

FairDeal информация,

Община Велико Търново

pavel.hristov@veliko-tarnovo.bg 

Павел Христов,

Ръководител проект

euro_vt@abv.bg 

Дирекция „Проекти и програми“, Община Велико Търново

FairDeal и иновативните бизнес и маркетинг решения

Публично представена в два големи фермерски базара – във Велико Търново и Крайова, Румъния

Близо 40 великотърновски творци представиха богатството на българските занаяти в Крайова, Румъния. Майстори от Самоводската чаршия в Старата столица и техни колеги от целия регион участваха в базар за занаятчии, провел се на 20 и 21 октомври в румънския град. Пред местните жители те показаха ръчно изработени сувенири, плетива, ръкоделия и др. Майсторите от Чаршията представиха традиционни занаяти, сред които: дърворезба, куюмджийство, кожарство, шекерджийство, керамика и др. С автентични носии бяха пременени дамите от работилница „Седянка“, които посветиха посетителите в тайните на бродирането и плетенето.

Пред представители на бизнеса и на различни организации в Крайова бе презентирана първата по рода си платформа за електронна търговия чрез виртуални магазини за занаятчийски продукти FairDeal.

FairDeal - традиция и иновация в снимки